Etički kodeks ponašanja na ekskurziji

Date:
Na osnovu člana 61. Pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/ logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/10, 4/11 i 04/16) i Pravila JU Prva bošnjačka gimnazija u Sarajevu, Nastavničko vijeće na sjednici održanoj , 30.06.2017. godine, usvaja

ETIČKI KODEKS PONAŠANJA NA EKSKURZIJI
Član 1.
Etičkim kodeksom učesnika u realizaciji, odgojno-obrazovnog oblik rada – maturska ekskurzija Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu, propisuju se etička načela i pravila ponašanja, kojih se trebaju pridržavati učenici, nastavnici i ostali učesnici u međusobnim odnosima i u odnosima sa drugim osobama s kojima ostvaruju kontakt u toku ekskurzije, a u skladu sa ličnim dostojanstvom i ugledom ove Gimnazije. Učesnikom se smatraju: učenici, nastavno i nenastavno osoblje, i druge osobe koje su učestvovale u organizaciji i realizaciji maturske ekskurzije po osnovu ovlaštenja direktorice Gimnazije, te predstavnici agencije.
Član 2.
Svrha Kodeksa je da se njegovim prihvatanjem i dosljednom primjenom uspostavi kvalitetan nivo odnosa i kulture ophođenja među učesnicima ekskurzije, a u cilju razvijanja kulturnog ponašanja, komunikacije i sigurnosti svih učesnika ekskurzije, te jačanja ugleda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu.
Član 3.
Prilikom organiziranja i realiziranja ekskurzije zabranjena je svaka vrsta diskriminacije zasnovane na spolu, rasi, seksualnoj orijentaciji, fizičkom ili drugom nedostatku, bračnom stanju, boji kože, jeziku, religiji ili vjerovanju, političkim ili drugim uvjerenjima, nacionalnom, etničkom ili socijalnom porijeklu, vezi s nekom nacionalnom zajednicom, imovinom, ili prema nekom drugom satusu.
Član 4.
Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom Kodeksu podrazumijeva uključivanje oba roda.
Član 5.
Svaki učesnik koji u organizaciji Gimnazije putuje na ekskurziju mora biti svjestan da za njega vrijede sve odredbe Pravila ove Gimnazije, zakonskih i podzakonskih akata, te njima propisana pravila pristojnog ponašanja i sankcije koje slijede za njihovo nepoštovanje.
Član 6.
U ostvarivanju principa ovog Kodeksa učesnici ekskurzije su dužni:
 • primjerno se ponašati, što podrazumjeva poštovanje prava drugih, pristojan i tolerantan odnos i nenasilno rješavanje problema, te neugrožavanje lične sigurnosti i sigurnosti drugih;
 • doprinositi ostvarivanju odgojno-obrazovnih ciljeva i zadataka ekskurzije;
 • vođa puta svakodnevno podnosi izvještaj direktoru o dnevnoj realizaciji odgojno-obrazovnog rada na ekskurziji;
 • ponašati se u skladu s Pravilima Gimnazije;
 • čuvati lični ugled, ugled Gimnazije i profesora, te ugled školskih kolega;
 • njegovati prijateljske odnose i uvijek pokazivati dobru volju za pomoć drugim. Poticati međusobno poštivanje, saradnju i uvažavanje tuđeg mišljenja;
 • aktivno pratiti program ekskurzije i učestvovati u svim predviđenim aktivnostima;
 • redovno prisustvovati i učestvovati u svim planiranim oblicima ekskurzijskih aktivnosti, kao i aktivnostima po nalogu vođe puta i razrednika;
 • poštovati izmjene plana puta, koje odredi vođa puta;
 • poštovati instrukcije vođe puta;
 • čuvati svoju imovinu i voditi računa o redu i čistoći prostorija u kojima borave;
 • voditi brigu o urednosti i ličnoj higijeni;
 • biti pozitivan i razvijati ugodno lično okruženje
.
Član 7.
Ekskurzije se organizuju u cilju usvajanja znanja, vještina i navika, koja nije moguće usvojiti u školskim prostorima. Zbog navedenog se od učenika očekuje da aktivno prate program ekskurzije i učestvuju u svi predviđenim aktivnostima.
Član 8.
Cilj maturske ekskurzije je:
 • stjecanje vrlina i pozitivnih navika, na razvijanje moralnih shvatanja i usvajanje kulturnog ponašanja
 • usvajanje sadržaja oblika odgojno-obrazovnog rada, koje nije moguće realizovati u sklopu svakodnevnog odgojno-oobrazovnog rada u prostorijama Gimnazije
 • razvijanje pozitivnog odnosa prema nacionalnim vrijednostima, kulturnim i estetskim vrijednostima, sportskim potrebama i navikama, pozitivnim socijalnim odnosima i slično
 • osposobljavanje učenika za ostvarivanje osnovnih potreba izvan porodice
 • posticanje i ispoljavanje pozitivnih emocionalnih doživljaja

Član 9.
Učenici mogu posjećivati samo unaprijed planirana mjesta u pratnji razrednika ili osobe zadužene za tu vrstu aktivnosti od strane direktora ili vođe puta. Učenici ne mogu biti posjetioci objekata i ustanova, te korisnici smještajnih i ugostiteljskih objekta koji u svojim sadržajima nude usluge suprotne načelima i ciljevima odgojno-obrazovnog rada (učenici ne mogu biti posjetioci predstava, odnosno korisnici usluga smještajnih/ugostiteljskih objekata koji prikazuju/pružaju sadržaje neprimjerene uzrastu, odnosno psiho-fizičkom razvoju djeteta/učenika).
Član 10.
Sve predviđene aktivnosti u toku dana, uključujući i prijevoz moraju biti realizirane do 24,00 sata, kada je planiran noćni odmor. Izuzetno usljed pojave nepredviđenih okolnosti, te prevoza na udaljene destinacije, putovanje može biti produženo najkasnije do 02,00 sati.
Član 11.
Učesniku ekskurzije nije dozvoljeno:
 • vrijeđanje i nepristojno ponašanje prema učenicima, nastavnicima i ostalim učesnicima ekskurzije, zaposlenicima turističke agencije, vozačima, hotelskom osoblju, carinicima, organima javnog reda i drugim licima sa kojim učesnici stupaju u komunikaciju;
 • ometanje realizacije predviđenih odgojno-obrazovnih sadržaja;
 • izuzimanje bilo kog učesnika ekskurzije od učestvovanja u realizaciji određenog oblika odgojno-obrazovnog rada (posjeta muzeju, nalazištu, boravak, aktivnost, izlet) bez saglasnosti i pratnje odgovornih nosilaca aktivnosti tog oblika odgojno-obrazovnog rada. Iznimno, u slučaju bolesti učenik može izozstati od prisustva – učešća u pojedinom obliku dijelu programa putovanja, samo uz saglasnost vođe puta, koji će poduzeti mjere da učenik bude bezbjedno smješten do povratka ostalih učenika.
 • osamljivanje bilo kojeg učesnika u realizaciji aktivnosti ekskurzije (vozač, vodič, vođa puta, profesor) sa manje od tri učenika
 • za učesnike (učenike, profesore, druge uposlenike škole predstavnike turističke agencije) nošenje i korištenje alkoholnih pića i drugih opojnih sredstava. Ko na ekskurziji bude koristio alkohol ili druga opojna sredstva, ili ih ponese, bit će sankcionisan u skladu sa Pravilima Gimnazije koji navedeno ponašanje svrstava u teške povrede učeničkih dužnosti, odredbama Pravilnika o radu i drugih relevantnih zakonskih i podzakonskih akata
 • za učenike upotreba duhana i duhanskih prerađevina. Ko na ekskurziji bude koristio duhan ili duhanske prerađevine bit će sankcionisan u skladu sa Pravilima Gimnazije koji navedeno ponašanje svrstava u teške povrede učeničkih dužnosti. Škola zadržava pravo da pregleda prtljag svakog učenika na ekskurziji. Škola će prilikom ugovaranja, zahtijevati od agencije da osigura postupanje odgovornih lica u smještajnim i ugostiteljskim objektima u smislu zabrane posluživanja alkoholnih pića i drugih opijata učesnicima, te posjete sobama drugih lica koja se ne nalaze na spisku učesnika ekskurzije (spisak dostavlja Agencija i Gimnazija)
 • korištenje alkohola i drugih opojnih sredstava za uposlenike škole
 • neprikladno odijevanje (nije prihvatljivo: nositi odjeću s uvredljivim napisima, nositi neurednu i neprikladnu odjeću, oblačiti se van konteksta situacije u kojoj se nalazite...)
 • remećenje reda u prijevoznom sredstvu, hotelu ili mjestu obilaska (muzej, historijsko nalazište, mjesto posjete, ili bilo gdje u gradu);
 • nanošenje materijalne štete bilo kome i bilo gdje (pisanje, šaranje, rezanje po vratima, zidovima ili namještaju, u autobusu; razbijanje, oštećivanje i uništavanje tuđe imovine i sl.);
  Troškove svake štete, namjerne ili nenamjerne, nadoknađuje počinitelj (za odraslu osobu), a za učenike, njihovi roditelji.
 • otuđivanje privatne, društvene ili imovine preduzeća
 • nošenje bilo kakve vrste oružja ili eksplozivnih sredstava
 • izazivanje ili sudjelovanje u nasilnim sukobima;
 • neprikladno ponašanje u vidu izjava koje se mogu dovesti u vezu sa aktulenompolitičkom ili sociološkom situacijom u zemlji u kojoj se realizuje ekskurzija
 • vrijeđanje drugih po osnovu političke, socijlne, sekskualne, političke ili bilo koje druge osnove

Svi nabrojani oblici neprihvatljivog ponašanja podliježu sankcijama u skladu sa Pravilima Gimnazije i pozitivnim propisima.
Član 12.
Na ekskurziji je obavezno pridržavati se uputa razrednika/profesora zaduženog za razredno odjeljenje. Samovoljno napuštanje grupe i nepoštovanje uputa razrednika sa smatra ugrožavanjem sigurnosti učenika i grupe, stoga će biti sankcionirano u skladu sa Pravilima Gimnazije. Profesori pratioci su obavezni poštovati instrukcije vođe puta. Plan putovanja u opravdanim slučajevima može mijenjati vođa puta uz saglasnost direktora.
Član 13.
Od učenika koji učini težu povredu učeničke dužnosti profesori-pratioci ili vođa puta su obavezni uzeti pismenu izjavu, koju po povratku dostavljaju na protokol Gimnazije.
Član 14.
Gimnazija je obavezna poduzeti sve potrebne aktivnosti u cilju osiguravanja zdravstvene i druge zaštite učenika, stoga će poduzeti sve mjere da se obezbjede uslovi za:
 • sigurno i udobno putovanje učenika tokom koga su putnici i prtljag osigurani (putničko i zdravstveno osiguranje)
 • za siguran i bezbjedan boravak u konkretnim uslovima, uz posjedovanje sredstava za zaštitu zdravlja učenika ili mogućnostima hitne intervencije
 • za siguran smještaj i boravak samo u onim objektima, koji zadovoljavaju standarde predviđene relevantnim zakonkim i podzakonkim aktima
 • da agencija, koja vrši usluge osigura učenicima odgovarajuće vizit-karte obkjekta u kojem su smješteni. Učenik je obavezan istu nositi tokom boravka u tom mjestu.

Član 15.
Škola će preventivno djelovati u smislu zaštite učesnika od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, neprijateljstva i svih oblika nasilja sa posebnim osvrtom na vršnjačko nasilje, te u tom smislu zabraniti učešće učenicima kojima je u prethodnoj ili tekućoj školskoj godini izrečena odgojno-disciplinska mjera «ukor Nastavničkog vijeća» koja povlači ocjenu iz vladanja "loše".
Član 16.
Razrednici ili osobe koje su po ovlaštenju direktora zadužene za određenu grupu učenika (odjeljenje ili dio odjeljenja), dužni su imati podatke o svakom učeniku zadužene grupe. Podaci o učeniku se evidentiraju na propisanom obrascu kako slijedi:
OSNOVNI PODACI O UČENIKU/UČENICI, UČESNIKU EKSKURZIJE
Prezime i ime učenika/ce:_________________________________________________________________
Prezime i ime oba roditelja:_______________________________________________________________
Adresa stanovanja:______________________________________________________________________
Kontakt telefoni roditelja (kućni, mobilni oba roditelja i telefoni roditelja na poslu):____________________ _______________________________________________________________________________________
Podaci o učeniku vezani za eventualne bolesti, specifičnosti prehrane, religijske običaje, alergije, terapije i sl.:
Svi podaci upisani u ovaj obrazac su povjerljivi i za njih je odgovorna zadužena osoba!
Razrednik ili osoba zadužena za grupu od strane direktora:_______________________________________
Član 17.
Škola i agencija su dužne da osiguraju tajnost podataka o zdavstvenim i drugim specifičnim potrebama učenika i ostalih učesnika ekskurzije.
Član 18.
Agencija, škola i odgovorna osoba na ekskurziji imaju obavezu oda preduzmu sve potrebne aktivnosti u cilju ostvarenja zdravstvene i druge zaštite učenika i ostalih učesnika u ekskurziji.
Član 19.
Svi subjekti uključeni u proces realizacije ekskurzije obavezni su pridržavati se odredbi ovog Etičkog kodeksa.
Član 20.
Nadzor provođenja Kodeksa na ekskurziji vrši direktor škole ili odgovorna osoba imenovana od strane školskog odbora, na prijedlog direktora škole.
Član 21.
Kršenje odredbi Etičkog kodeksa ekskurzije, predstavlja osnov za pokretanje disciplinskog postupka za prekršioce (učenike i nastavno i nenastavno osoblje). Postupku utvrđivanja odgovornosti podliježe i agencija - ponuđač i realizator ekskurzije, u slučaju neispunjavanja minimalnih kvalifikacijskih zahtjeva.

Direktor

Hota-Muminović Naida prof.,dipl.iur.