Edukacija i stručno usavršavanje nastavnika

U svrhu unapređenja nastave fizike, uz profesionalno usavršavanje svih zainteresovanih nastavnika fizike, stručni seminar za nastavnike i profesore fizike održan je 8. januara 2019. godine u saradnji sa Richmond Park obrazovnim ustanovama, kojem je kao učesnik, ali i u ulozi predavača prisustvovala profesorica PBG-a Aida Agić-Hadžić. Seminar je održan u prostorijama kampusa Richmond Park Schools i Internacionalnog Burch Univerziteta prema raznovrsnom i interesantnom programu koji su kreirali Benjamin Fetić, predsjednik Društva fizičara u FBiH, i Dževdeta Dervić, profesorica fizike u Drugoj gimnaziji u Sarajevu. Radilo se, naime, o realizaciji dugo pripremanog, jednodnevnog seminara, namijenjenog svim nastavnicima fizike osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini “Obogatiti nastavu fizike: od jednostavnih ogleda i eksperimenata do primjene savremenih tehnologija“. Kroz jednodnevni stručni seminar, svim zainteresovanim nastavnicima bio je ponuđen stručno osmišljen program o metodologiji i didaktičkim potencijalima korištenja eksperimenata od lahko pristupačnih materijala, kao i savremenih tehnologija, a u svrhu unapređenja i obogaćivanja nastave fizike, vođen od stručnih osoba osposobljenih za ovakav rad. Neka od predavanja koja su zainteresirala učesnike bila su: “STEM pristup obrazovanju” Adnana Islamovića; “Zakon održanja energije” Alise Ramić; “Vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi fizike” Mirsada Kazazovića; “eTwinning”, Lejle Hujdur, “Otkriće gravitacionih talasa” Benjamina Fetića; “Priprema učenika za takmičenje iz fizike” Mirsada Tunje, i Selvera Pepića; “Popularizacija nastave fizike” Melihe Fete i Edine Šabić, te radionice: Eksperimenti u nastavi fizike za srednju školu, voditeljice Aide Agić-Hadžić, profesorice u PBG-u, i radionica za osnovnu školu čije su voditeljice bile Meliha Feta i Edina Šabić.

Profesorima koji pripadaju Aktivu filozofske grupe predmeta u Kantonu Sarajevo (Sociologija, Filozofija, Kultura religija) Amer Sofradžija, profesor PBG-a, je 17. januara 2019. na Filozofskom fakultetu UNSA dao prikaz i usporedbu predmeta AS/A level Sociology po Cambridge programu i predmeta Sociologija za gimnazije u Kantonu Sarajevo te prikaz programa Global Perspectives & Research.

Tom je prilikom profesor Sofradžija predstavio Cambridge International, Cambridge IGCSE, Cambridge AS/A level, te dao komparativnu analizu AS/A level Sociology i predmeta Sociologija po NPP KS po sljedećim elementima – program, udžbenici, podrška, ispit i ocjenjivanje. Poseban akcenat je dat mogućnostima primjene ovih elemenata u kantonalnom programu.

Navedene su razlike i sličnosti u ishodima učenja, specifičnosti u pogledu ispita, načina njegovog provođenja, načina kako se učenici kontinuirano ocjenjuju, pojašnjena je uloga MOCK ispita i past papera u nastavi AS/A level sociologije. Dat je prikaz razlike u načinu ocjenjivanja i razlike u „skalama“ ocjenjivanja.

Naglašena je uloga podrške nastvnicima i značaju njihovog profesionalnog razvoja te mogućnostima primjene istih u domaćem curriculumu.

Na kraju je predstvaljen predmet AS Globalne perspektive i istraživanje.