Na osnovu člana 61. Pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/ logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/10, 4/11 i 04/16) i Pravila JU Prva bošnjačka gimnazija u Sarajevu, Nastavničko vijeće na sjednici održanoj , 30.06.2017. godine, usvaja

ETIČKI KODEKS PONAŠANJA NA EKSKURZIJI
Član 1.
Etičkim kodeksom učesnika u realizaciji, odgojno-obrazovnog oblik rada – maturska ekskurzija Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu, propisuju se etička načela i pravila ponašanja, kojih se trebaju pridržavati učenici, nastavnici i ostali učesnici u međusobnim odnosima i u odnosima sa drugim osobama s kojima ostvaruju kontakt u toku ekskurzije, a u skladu sa ličnim dostojanstvom i ugledom ove Gimnazije. Učesnikom se smatraju: učenici, nastavno i nenastavno osoblje, i druge osobe koje su učestvovale u organizaciji i realizaciji maturske ekskurzije po osnovu ovlaštenja direktorice Gimnazije, te predstavnici agencije.
Član 2.
Svrha Kodeksa je da se njegovim prihvatanjem i dosljednom primjenom uspostavi kvalitetan nivo odnosa i kulture ophođenja među učesnicima ekskurzije, a u cilju razvijanja kulturnog ponašanja, komunikacije i sigurnosti svih učesnika ekskurzije, te jačanja ugleda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu.
Član 3.
Prilikom organiziranja i realiziranja ekskurzije zabranjena je svaka vrsta diskriminacije zasnovane na spolu, rasi, seksualnoj orijentaciji, fizičkom ili drugom nedostatku, bračnom stanju, boji kože, jeziku, religiji ili vjerovanju, političkim ili drugim uvjerenjima, nacionalnom, etničkom ili socijalnom porijeklu, vezi s nekom nacionalnom zajednicom, imovinom, ili prema nekom drugom satusu.
Član 4.
Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom Kodeksu podrazumijeva uključivanje oba roda.
Član 5.
Svaki učesnik koji u organizaciji Gimnazije putuje na ekskurziju mora biti svjestan da za njega vrijede sve odredbe Pravila ove Gimnazije, zakonskih i podzakonskih akata, te njima propisana pravila pristojnog ponašanja i sankcije koje slijede za njihovo nepoštovanje.
Član 6.
U ostvarivanju principa ovog Kodeksa učesnici ekskurzije su dužni:
 • primjerno se ponašati, što podrazumjeva poštovanje prava drugih, pristojan i tolerantan odnos i nenasilno rješavanje problema, te neugrožavanje lične sigurnosti i sigurnosti drugih;
 • doprinositi ostvarivanju odgojno-obrazovnih ciljeva i zadataka ekskurzije;
 • vođa puta svakodnevno podnosi izvještaj direktoru o dnevnoj realizaciji odgojno-obrazovnog rada na ekskurziji;
 • ponašati se u skladu s Pravilima Gimnazije;
 • čuvati lični ugled, ugled Gimnazije i profesora, te ugled školskih kolega;
 • njegovati prijateljske odnose i uvijek pokazivati dobru volju za pomoć drugim. Poticati međusobno poštivanje, saradnju i uvažavanje tuđeg mišljenja;
 • aktivno pratiti program ekskurzije i učestvovati u svim predviđenim aktivnostima;
 • redovno prisustvovati i učestvovati u svim planiranim oblicima ekskurzijskih aktivnosti, kao i aktivnostima po nalogu vođe puta i razrednika;
 • poštovati izmjene plana puta, koje odredi vođa puta;
 • poštovati instrukcije vođe puta;
 • čuvati svoju imovinu i voditi računa o redu i čistoći prostorija u kojima borave;
 • voditi brigu o urednosti i ličnoj higijeni;
 • biti pozitivan i razvijati ugodno lično okruženje
.
Član 7.
Ekskurzije se organizuju u cilju usvajanja znanja, vještina i navika, koja nije moguće usvojiti u školskim prostorima. Zbog navedenog se od učenika očekuje da aktivno prate program ekskurzije i učestvuju u svi predviđenim aktivnostima.
Član 8.
Cilj maturske ekskurzije je:
 • stjecanje vrlina i pozitivnih navika, na razvijanje moralnih shvatanja i usvajanje kulturnog ponašanja
 • usvajanje sadržaja oblika odgojno-obrazovnog rada, koje nije moguće realizovati u sklopu svakodnevnog odgojno-oobrazovnog rada u prostorijama Gimnazije
 • razvijanje pozitivnog odnosa prema nacionalnim vrijednostima, kulturnim i estetskim vrijednostima, sportskim potrebama i navikama, pozitivnim socijalnim odnosima i slično
 • osposobljavanje učenika za ostvarivanje osnovnih potreba izvan porodice
 • posticanje i ispoljavanje pozitivnih emocionalnih doživljaja

Član 9.
Učenici mogu posjećivati samo unaprijed planirana mjesta u pratnji razrednika ili osobe zadužene za tu vrstu aktivnosti od strane direktora ili vođe puta. Učenici ne mogu biti posjetioci objekata i ustanova, te korisnici smještajnih i ugostiteljskih objekta koji u svojim sadržajima nude usluge suprotne načelima i ciljevima odgojno-obrazovnog rada (učenici ne mogu biti posjetioci predstava, odnosno korisnici usluga smještajnih/ugostiteljskih objekata koji prikazuju/pružaju sadržaje neprimjerene uzrastu, odnosno psiho-fizičkom razvoju djeteta/učenika).
Član 10.
Sve predviđene aktivnosti u toku dana, uključujući i prijevoz moraju biti realizirane do 24,00 sata, kada je planiran noćni odmor. Izuzetno usljed pojave nepredviđenih okolnosti, te prevoza na udaljene destinacije, putovanje može biti produženo najkasnije do 02,00 sati.
Član 11.
Učesniku ekskurzije nije dozvoljeno:
 • vrijeđanje i nepristojno ponašanje prema učenicima, nastavnicima i ostalim učesnicima ekskurzije, zaposlenicima turističke agencije, vozačima, hotelskom osoblju, carinicima, organima javnog reda i drugim licima sa kojim učesnici stupaju u komunikaciju;
 • ometanje realizacije predviđenih odgojno-obrazovnih sadržaja;
 • izuzimanje bilo kog učesnika ekskurzije od učestvovanja u realizaciji određenog oblika odgojno-obrazovnog rada (posjeta muzeju, nalazištu, boravak, aktivnost, izlet) bez saglasnosti i pratnje odgovornih nosilaca aktivnosti tog oblika odgojno-obrazovnog rada. Iznimno, u slučaju bolesti učenik može izozstati od prisustva – učešća u pojedinom obliku dijelu programa putovanja, samo uz saglasnost vođe puta, koji će poduzeti mjere da učenik bude bezbjedno smješten do povratka ostalih učenika.
 • osamljivanje bilo kojeg učesnika u realizaciji aktivnosti ekskurzije (vozač, vodič, vođa puta, profesor) sa manje od tri učenika
 • za učesnike (učenike, profesore, druge uposlenike škole predstavnike turističke agencije) nošenje i korištenje alkoholnih pića i drugih opojnih sredstava. Ko na ekskurziji bude koristio alkohol ili druga opojna sredstva, ili ih ponese, bit će sankcionisan u skladu sa Pravilima Gimnazije koji navedeno ponašanje svrstava u teške povrede učeničkih dužnosti, odredbama Pravilnika o radu i drugih relevantnih zakonskih i podzakonskih akata
 • za učenike upotreba duhana i duhanskih prerađevina. Ko na ekskurziji bude koristio duhan ili duhanske prerađevine bit će sankcionisan u skladu sa Pravilima Gimnazije koji navedeno ponašanje svrstava u teške povrede učeničkih dužnosti. Škola zadržava pravo da pregleda prtljag svakog učenika na ekskurziji. Škola će prilikom ugovaranja, zahtijevati od agencije da osigura postupanje odgovornih lica u smještajnim i ugostiteljskim objektima u smislu zabrane posluživanja alkoholnih pića i drugih opijata učesnicima, te posjete sobama drugih lica koja se ne nalaze na spisku učesnika ekskurzije (spisak dostavlja Agencija i Gimnazija)
 • korištenje alkohola i drugih opojnih sredstava za uposlenike škole
 • neprikladno odijevanje (nije prihvatljivo: nositi odjeću s uvredljivim napisima, nositi neurednu i neprikladnu odjeću, oblačiti se van konteksta situacije u kojoj se nalazite...)
 • remećenje reda u prijevoznom sredstvu, hotelu ili mjestu obilaska (muzej, historijsko nalazište, mjesto posjete, ili bilo gdje u gradu);
 • nanošenje materijalne štete bilo kome i bilo gdje (pisanje, šaranje, rezanje po vratima, zidovima ili namještaju, u autobusu; razbijanje, oštećivanje i uništavanje tuđe imovine i sl.);
  Troškove svake štete, namjerne ili nenamjerne, nadoknađuje počinitelj (za odraslu osobu), a za učenike, njihovi roditelji.
 • otuđivanje privatne, društvene ili imovine preduzeća
 • nošenje bilo kakve vrste oružja ili eksplozivnih sredstava
 • izazivanje ili sudjelovanje u nasilnim sukobima;
 • neprikladno ponašanje u vidu izjava koje se mogu dovesti u vezu sa aktulenompolitičkom ili sociološkom situacijom u zemlji u kojoj se realizuje ekskurzija
 • vrijeđanje drugih po osnovu političke, socijlne, sekskualne, političke ili bilo koje druge osnove

Svi nabrojani oblici neprihvatljivog ponašanja podliježu sankcijama u skladu sa Pravilima Gimnazije i pozitivnim propisima.
Član 12.
Na ekskurziji je obavezno pridržavati se uputa razrednika/profesora zaduženog za razredno odjeljenje. Samovoljno napuštanje grupe i nepoštovanje uputa razrednika sa smatra ugrožavanjem sigurnosti učenika i grupe, stoga će biti sankcionirano u skladu sa Pravilima Gimnazije. Profesori pratioci su obavezni poštovati instrukcije vođe puta. Plan putovanja u opravdanim slučajevima može mijenjati vođa puta uz saglasnost direktora.
Član 13.
Od učenika koji učini težu povredu učeničke dužnosti profesori-pratioci ili vođa puta su obavezni uzeti pismenu izjavu, koju po povratku dostavljaju na protokol Gimnazije.
Član 14.
Gimnazija je obavezna poduzeti sve potrebne aktivnosti u cilju osiguravanja zdravstvene i druge zaštite učenika, stoga će poduzeti sve mjere da se obezbjede uslovi za:
 • sigurno i udobno putovanje učenika tokom koga su putnici i prtljag osigurani (putničko i zdravstveno osiguranje)
 • za siguran i bezbjedan boravak u konkretnim uslovima, uz posjedovanje sredstava za zaštitu zdravlja učenika ili mogućnostima hitne intervencije
 • za siguran smještaj i boravak samo u onim objektima, koji zadovoljavaju standarde predviđene relevantnim zakonkim i podzakonkim aktima
 • da agencija, koja vrši usluge osigura učenicima odgovarajuće vizit-karte obkjekta u kojem su smješteni. Učenik je obavezan istu nositi tokom boravka u tom mjestu.

Član 15.
Škola će preventivno djelovati u smislu zaštite učesnika od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, neprijateljstva i svih oblika nasilja sa posebnim osvrtom na vršnjačko nasilje, te u tom smislu zabraniti učešće učenicima kojima je u prethodnoj ili tekućoj školskoj godini izrečena odgojno-disciplinska mjera «ukor Nastavničkog vijeća» koja povlači ocjenu iz vladanja "loše".
Član 16.
Razrednici ili osobe koje su po ovlaštenju direktora zadužene za određenu grupu učenika (odjeljenje ili dio odjeljenja), dužni su imati podatke o svakom učeniku zadužene grupe. Podaci o učeniku se evidentiraju na propisanom obrascu kako slijedi:
OSNOVNI PODACI O UČENIKU/UČENICI, UČESNIKU EKSKURZIJE
Prezime i ime učenika/ce:_________________________________________________________________
Prezime i ime oba roditelja:_______________________________________________________________
Adresa stanovanja:______________________________________________________________________
Kontakt telefoni roditelja (kućni, mobilni oba roditelja i telefoni roditelja na poslu):____________________ _______________________________________________________________________________________
Podaci o učeniku vezani za eventualne bolesti, specifičnosti prehrane, religijske običaje, alergije, terapije i sl.:
Svi podaci upisani u ovaj obrazac su povjerljivi i za njih je odgovorna zadužena osoba!
Razrednik ili osoba zadužena za grupu od strane direktora:_______________________________________
Član 17.
Škola i agencija su dužne da osiguraju tajnost podataka o zdavstvenim i drugim specifičnim potrebama učenika i ostalih učesnika ekskurzije.
Član 18.
Agencija, škola i odgovorna osoba na ekskurziji imaju obavezu oda preduzmu sve potrebne aktivnosti u cilju ostvarenja zdravstvene i druge zaštite učenika i ostalih učesnika u ekskurziji.
Član 19.
Svi subjekti uključeni u proces realizacije ekskurzije obavezni su pridržavati se odredbi ovog Etičkog kodeksa.
Član 20.
Nadzor provođenja Kodeksa na ekskurziji vrši direktor škole ili odgovorna osoba imenovana od strane školskog odbora, na prijedlog direktora škole.
Član 21.
Kršenje odredbi Etičkog kodeksa ekskurzije, predstavlja osnov za pokretanje disciplinskog postupka za prekršioce (učenike i nastavno i nenastavno osoblje). Postupku utvrđivanja odgovornosti podliježe i agencija - ponuđač i realizator ekskurzije, u slučaju neispunjavanja minimalnih kvalifikacijskih zahtjeva.

Direktorica

Hota-Muminović Naida, prof., dipl.iur.
PRVI I DRUGI RAZRED
Učenik može naknadno u I i II razredu (IGCSE program) steći status učenika Gimnazije, Curriculum B ukoliko:
 • ima odličan uspjeh i primjerno vladanje u prethodnom obrazovanju,
 • ostvari minimalno 50% uspješnosti na testiranju iz Engleskog jezika – intervju,
 • Prvi razred: Samples for English (exam time: 10-15 minutes)
  Drugi razred: Samples for English (exam time: 10-15 minutes)
 • ostvari minimalno 50% uspješnosti na testiranju iz Matematike.
 • Prvi razred: Sample for Mathematics (sample 1 and sample 2 - exam time: 1 hour)
  Drugi razred: Sample for Mathematics (sample 1 and sample 2- exam time: 1 hour)
Uz popunjen FORMULAR ZA NAKNADNI UPIS u prvi i drugi razred ( FORMULAR BR. 4 ) obavezno priložiti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • svjedodžbu o prethodno završenom razredu,
 • uvjerenje škole iz koje prelazi o uspjehu postignutom u toku školske godine,
 • učeničku knjižicu.

Učenik je obavezan pristupiti razgovoru sa osobljem stručnih službi Gimnazije. Odluku o naknadnom upisu redovnih učenika na prijedlog Komisije za naknadni upis, nakon provedenih testiranja i razgovora, donosi Nastavničko vijeće. Nastavničko vijeće utvrđuje razliku predmeta, imenuje komisije za polaganje dopunskih ispita i određuje rokove. Odluka se donosi na redovnoj sjedici u junu ili u augustu.

Termini za polaganje prijemnog ispita za naknadni upis
Pozivamo sve zainteresirane da pristupe prijemnom ispitu za naknadni upis u Prvu bošnjačku gimnaziju, Curriculum B, prvi i drugi razred, u slijedećim terminima:
 • 27. april 2017. (četvrtak), 10:00h
 • 25. maj 2017. (četvrtak), 10:00h

Dodatni termini prijemnog ispita su mogući samo ako se ne upiše dovoljan broj učenika u objavljenim terminima. Ako ste zainteresovani da pristupite prijemnom ispitu u jednom od dva ponuđena termina, javite se na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. u kojem ćete naznačiti Vaše puno ime, datum rođenja, nacionalnost i razred u koji se želite upisati. Pored toga, mail mora sadržavati i Vaše kontakt podatke (broj telefona).
Napomena: Na prijemni ispit donijeti popunjen formular uz prateću dokumentaciju.

TREĆI RAZRED
Učenik može naknadno u III razredu (AS/A- level program) steći status učenika Gimnazije, Curriculum B, ukoliko:
 • ima odličan uspjeh na kraju dvije prethodne školske godine,
 • ima odlične ili vrlo dobre ocjene iz predmeta koje će izučavati u izbornom području,
 • ima primjerno vladanje,
 • zadovolji kriterije uspješnosti na dodatnom testiranju prema sljedećim izbornim grupama:
  • Jezička izborna grupa: LANGUAGE GROUP: Samples for English (exam time: 10-15 minutes) and German (exam time: 10-15 minutes)
  • Društvena izborna grupa: SOCIAL STUDIES GROUP: Samples for English (exam time: 10-15 minutes) and Social Studies Test (History, Geography, Art History, Sociology-sample 1 and sample 2 - exam time: 2 hours)
  • Prirodna izborna grupa: SCIENCE GROUP: Samples for English (exam time: 10-15 minutes) and Science Test (Biology, Physics, Chemistry; sample 1 and sample 2 - exam time: 2:30 hrs)
  • Matematičko-informatička izborna grupa: MATHEMATICS-IT GROUP: Samples for English (exam time: 10-15 minutes) and Mathematics-IT-Physics Test (sample 1 and sample 2 - exam time: 2:30 hrs)

  • Uz popunjen FORMULAR ZA NAKNADNI UPIS u treći razred (FORMULAR BR. 3-1 ), obavezno priložiti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
   • izvod iz matične knjige rođenih,
   • svjedodžbu prvog i drugog razreda srednje škole.

   • Učenik je obavezan pristupiti razgovoru sa osobljem stručnih službi Gimnazije. Odluku o naknadnom upisu redovnih učenika na prijedlog Komisije za naknadni upis, nakon provedenih testiranja i razgovora, donosi Nastavničko vijeće. Nastavničko vijeće utvrđuje razliku predmeta, imenuje komisije za polaganje dopunskih ispita i određuje rokove. Odluka se donosi na redovnoj sjedici u junu ili u augustu.
    Termini za polaganje prijemnog ispita za naknadni upis
    Pozivamo sve zainteresirane da pristupe prijemnom ispitu za upis u Prvu bošnjačku gimnaziju, Curriculum B, treći razred, u slijedećim terminima:
    • 27. april 2017. (četvrtak), 10:00h
    • 25. maj 2017. (četvrtak), 10:00h
    Dodatni termini prijemnog ispita su mogući samo ako se ne upiše dovoljan broj učenika u objavljenim terminima.

    Ako ste zainteresovani da pristupite prijemnom ispitu u jednom od dva ponuđena termina, javite se na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. u kojem ćete naznačiti Vaše puno ime, datum rođenja, nacionalnost i razred u koji se želite upisati. Pored toga, mail mora sadržavati i Vaše kontakt podatke (broj telefona).

    Napomena: Na prijemni ispit donijeti popunjen formular uz prateću dokumentaciju.
PRVI I DRUGI RAZRED
Učenik može naknadno u I i II razredu (IGCSE program) steći status učenika Gimnazije, Curriculum C ukoliko:
 • ima zapažen uspjeh u prethodnom obrazovanju,
 • ostvari minimalno 50% uspješnosti na testiranju iz Engleskog jezika – intervju,
 • Prvi razred: Samples for English (exam time: 10-15 minutes)
  Drugi razred: Samples for English (exam time: 10-15 minutes)
 • ostvari minimalno 50% uspješnosti na testiranju iz Matematike.
 • Prvi razred: Sample for Mathematics (sample 1 and sample 2 - exam time: 1 hour)
  Drugi razred: Sample for Mathematics (sample 1 and sample 2- exam time: 1 hour)
Uz popunjen FORMULAR ZA NAKNADNI UPIS u prvi i drugi razred (FORMULAR BR. 4-e) obavezno priložiti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • svjedodžbu o prethodno završenom razredu,
 • uvjerenje škole iz koje prelazi o uspjehu postignutom u toku školske godine,
 • uvjerenje o državljanstvu.

 • Učenik je obavezan pristupiti razgovoru sa osobljem stručnih službi Gimnazije.
  Odluku o naknadnom upisu redovnih učenika na prijedlog Komisije za naknadni upis, nakon provedenih testiranja i razgovora, donosi Nastavničko vijeće. Odluka se donosi na redovnoj sjedici u junu ili u augustu.
  Termini za polaganje prijemnog ispita za naknadni upis
  Pozivamo sve zainteresirane da pristupe prijemnom ispitu za naknadni upis u Prvu bošnjačku gimnaziju, Curriculum C, prvi i drugi razred, u slijedećim terminima:
  • 27. april 2017. (četvrtak), 10:00h
  • 25. maj 2017. (četvrtak), 10:00h

  Dodatni termini prijemnog ispita su mogući samo ako se ne upiše dovoljan broj učenika u objavljenim terminima.
  Ako ste zainteresovani da pristupite prijemnom ispitu u jednom od dva ponuđena termina, javite se na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. u kojem ćete naznačiti Vaše puno ime, datum rođenja, nacionalnost i razred u koji se želite upisati. Pored toga, mail mora sadržavati i Vaše kontakt podatke (broj telefona). Napomena: Na prijemni ispit donijeti popunjen formular uz prateću dokumentaciju.
  TREĆI RAZRED
  Učenik može naknadno u III razredu (AS/A- level program) steći status učenika Gimnazije, Curriculum C, ukoliko:
  • ima zapažen uspjeh na kraju dvije prethodne školske godine,
  • ima odlične ili vrlo dobre ocjene iz predmeta koje će izučavati u izbornom području,
  • ima primjerno vladanje,
  • zadovolji kriterije uspješnosti na dodatnom testiranju prema sljedećim izbornim grupama:
   • Jezička izborna grupa: LANGUAGE GROUP: Samples for English (exam time: 10-15 minutes) and German (exam time: 10-15 minutes)
   • Društvena izborna grupa: SOCIAL STUDIES GROUP: Samples for English (exam time: 10-15 minutes) and Social Studies Test (History, Geography, Art History, Sociology-sample 1 and sample 2 - exam time: 2 hours)
   • Prirodna izborna grupa: SCIENCE GROUP: Samples for English (exam time: 10-15 minutes) and Science Test (Biology, Physics, Chemistry; sample 1 and sample 2 - exam time: 2:30 hrs)
   • Matematičko-informatička izborna grupa: MATHEMATICS-IT GROUP: Samples for English (exam time: 10-15 minutes) and Mathematics-IT-Physics Test (sample 1 and sample 2 - exam time: 2:30 hrs)


  Uz popunjen FORMULAR ZA NAKNADNI UPIS u treći razred (FORMULAR BR. 3-1-e), obavezno priložiti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • svjedodžbu prvog i drugog razreda srednje škole,
  • uvjerenje o državljanstvu.

  Učenik je obavezan pristupiti razgovoru sa osobljem stručnih službi Gimnazije.
  Odluku o naknadnom upisu redovnih učenika na prijedlog Komisije za naknadni upis, nakon provedenih testiranja i razgovora, donosi Nastavničko vijeće. Odluka se donosi na redovnoj sjedici u junu ili u augustu.

  Termini za polaganje prijemnog ispita za naknadni upis
  Pozivamo sve zainteresirane da pristupe prijemnom ispitu za upis u Prvu bošnjačku gimnaziju, Curriculum C, treći razred, u slijedećim terminima:
  • 27. april 2017. (četvrtak), 10:00h
  • 25. maj 2017. (četvrtak), 10:00h
  Dodatni termini prijemnog ispita su mogući samo ako se ne upiše dovoljan broj učenika u objavljenim terminima. Ako ste zainteresovani da pristupite prijemnom ispitu u jednom od dva ponuđena termina, javite se na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. u kojem ćete naznačiti Vaše puno ime, datum rođenja, nacionalnost i razred u koji se želite upisati. Pored toga, mail mora sadržavati i Vaše kontakt podatke (broj telefona).
  Napomena: Na prijemni ispit donijeti popunjen formular uz prateću dokumentaciju.


  Subsequent Admission to CC (Curriculum C) GRADE I AND II
  A student can be admitted subsequently to Grade I and II (IGCSE programme), Curriculum C provided that:
  • he/she has achieved noted academic success during his/her previous education,
  • he/she achieves minimum 50% in English Language Entrance Exam – Interview,
  • Grade I: Samples for English (exam time: 10-15 minutes)
   Grade II: Samples for English (exam time: 10-15 minutes)
  • he/she achieves minimum 50% in Mathematics Entrance Exam.
  • Grade I: Sample for Mathematics (sample 1 and sample 2 - exam time: 1 hour)
   Grade II: Sample for Mathematics (sample 1 and sample 2- exam time: 1 hour)
  Additionally to submitting an APPLICATION FOR SUBSEQUENT ADMISSION to Grade I or grade II (FORMULAR BR. 4-e), students need to submit certified copies of the following documents:
  • Birth Certificate,
  • School Report Card for the previously completed grade,
  • Certificate by the transferring school listing the student's academic achievement during the school year when the transfer application is submitted,
  • Citizenship Certificate.

  Students will be interviewed by the school specialist services staff.
  The Teachers' Council makes the Subsequent Admission Decision based on the proposals of the Subsequent Admission Committee, the entrance exams and interviews. The decision in made during the regular session of the Council in June or August.
  Entrance Exam Terms for subsequent admission
  We invite all potential applicants to take the subsequent admission entrance exams to the First Bosniak High School, Curriculum C, Grades I and II, on one of the following dates:
  • April 27, 2017 (Thursday), 10 AM
  • May 25, 2017 (Thursday), 10 AM

  A possibility for additional entrance exam sessions is viable only if we do not enrol a sufficient number of students on the above scheduled terms.
  If you are interested in taking an entrance exam on either of the two dates, let us know by sending an Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. in which you should state your full name, date of birth, nationality, and the school year you are applying for (Grade I or Grade II).
  Your email should also include your contact information (phone number).

  Note: Students need to bring a completed form with supporting documents when they come to take their entrance exam.

  GRADE III

  A student can be admitted subsequently to Grade III (AS/A Level programme), Curriculum C provided that:
  • he/she has achieved noted academic success during his/her previous two years of high school education,
  • he/she has excellent or very good marks in subjects pertaining to his/her future elective course group,
  • he/she has exemplary conduct and behaviour,
  • he/she achieves the necessary requirements in additional testing in one of the following elective course groups:
   • LANGUAGE GROUP: Samples for English (exam time: 10-15 minutes) and German (exam time: 10-15 minutes)
   • SOCIAL STUDIES GROUP: Samples for English (exam time: 10-15 minutes) and Social Studies Test (History, Geography, Art History, Sociology-sample 1 and sample 2 - exam time: 2 hours)
   • SCIENCE GROUP: Samples for English (exam time: 10-15 minutes) and Science Test (Biology, Physics, Chemistry; sample 1 and sample 2 - exam time: 2:30 hrs)
   • MATHEMATICS-IT GROUP: Samples for English (exam time: 10-15 minutes) and Mathematics-IT-Physics Test (sample 1 and sample 2 - exam time: 2:30 hrs)


  Additionally to submitting an APPLICATION FOR SUBSEQUENT ADMISSION to Grade III (FORMULAR BR. 3-1-e), students need to submit certified copies of the following documents:
  • Birth Certificate,
  • School Report Card for High School Grade I and Grade II (Freshmen and Sophomore years),
  • Citizenship Certificate.

  Students will be interviewed by the school specialist services staff.
  The Teachers' Council makes the Subsequent Admission Decision based on the proposals of the Subsequent Admission Committee, the entrance exams and interviews. The decision in made during the regular session of the Council in June or August.

  Entrance Exam Terms for subsequent admission
  We invite all potential applicants to take the subsequent admission entrance exams to the First Bosniak High School, Curriculum C, Grade III, on one of the following dates:
  • April 27, 2017 (Thursday), 10 AM
  • May 25, 2017 (Thursday), 10 AM

  A possibility for additional entrance exam sessions is viable only if we do not enrol a sufficient number of students on the above scheduled terms.
  If you are interested in taking an entrance exam on either of the two dates, let us know by sending an Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. in which you should state your full name, date of birth, nationality, and the school year you are applying for (Grade III).
  Your email should also include your contact information (phone number).
  Note: Students need to bring a completed form with supporting documents when they come to take their entrance exam.

Učenik može naknadno u II, III i IV razredu steći status učenika Gimnazije, Curriculum A:
 • Ako prelazi iz neke druge gimnazije ili srodne škole,
 • Ako postoje uslovi za dodatni prijem učenika u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje,
Uz popunjen FORMULAR ZA NAKNADNI UPIS (Za prvi i drugi razred – Form 5 , Za treći razred – form 1-1 ), obavezno priložiti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • svjedodžbu o prethodno završenom razredu,
 • uvjerenje škole iz koje prelazi o uspjehu postignutom u toku školske godine,
 • učeničku knjižicu.
Učenik je obavezan pristupiti razgovoru sa osobljem stručnih službi Gimnazije. Odluku o naknadnom upisu redovnih učenika na prijedlog Komisije za naknadni upis donosi Nastavničko vijeće koje utvrđuje razliku predmeta, imenuje komisije za polaganje dopunskih ispita i određuje rokove.

Napomena: Popunjen formular uz prateću dokumentaciju dostavlja se na Protokol Gimnazije.